Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Renovering av byggnad som använts som rastlokal var dispenspliktig

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller en förfallen byggnad där länsstyrelsen uppmärksammat att renovering pågår. Man noterar även att en tillbyggnad av ett pumphus har utförts. Markägaren uppmanas att söka dispens då sådan saknas och byggnaden inte längre avhåller allmänheten från att röra sig fritt tätt intill den. Huset har av Länsstyrelsen bedömts som obeboeligt före renoveringen. Länsstyrelsen har använt sig av ett foto från nätet som visar på huset som ödehus och av ortofoton som underlag för sin bedömning att huset både blivit större och ändrat karaktär. Markägaren uppger att huset använts och fortfarande används som rastlokal för lantbruksarbetare på potatisodlingen intill.

Mark- och miljödomstolen bedömer att det som utförts enbart är att betrakta som en renovering och att denna inte medfört att hemfridszonen utvidgas. Pumphuset, som markägaren hävdar behövs för jordbruket, bedömer MMD inte vara undantaget från förbuden. MMD medger dispens för pumprummet då de inte anser att det tar någon ytterligare allemansrättslig mark i anspråk. Länsstyrelsens beslut att neka dispens upphävs och MMD förklarar att dispens inte behövs för renoveringsåtgärder och de meddelar dispens för tillbyggnad med pumprum (och tillstånd inom område med skydd för landskapsbilden).

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen inleder med att konstatera att byggnadens skick före renoveringen är väsentlig för frågan om renoveringen av byggnaden ska anses ha medfört att byggnaden eller dess användning har ändrats på ett sätt som avhåller allmänheten från att beträda eller vistas inom området, vilket är dispenspliktigt.  MÖD anser att det är klarlagt att det fotografi över ett ödehus som åberopats av länsstyrelsen verkligen visar det aktuella huset. Fotografiet visar en byggnad som ger intryck av att vara förfallen och oanvänd. Uppgifterna i målet om att byggnaden inte använts som bostad på många år utan som rastlokal för jordbruksarbetare gör att MÖD bedömer att byggnadens hemfridszon endast kan ha varit ytterst begränsad. Efter renoveringen bedöms byggnaden ge intryck av att vara nyuppförd och möjlig att använda som bostad. Den renovering som vidtagits var förbjuden enligt andra punkten i 7 kapitlet 15 § miljöbalken.

Markägarna har hävdat att rastlokalen, och pumprummet, omfattas av undantaget för areella näringar då byggnaden nyttjas för lantbruksarbetare på gården och pumprummet behövs för att förse korna med dricksvatten. MÖD konstaterar att ingen utredning har lagts fram varför dessa byggnadsdelar inte kan förläggas utanför strandskydd och bedömer att dessa inte är att betrakta som sådana ekonomibyggnader som är undantagna från förbudet. MÖD anser inte att första skälet kan åberopas och inte heller något annat särskilt skäl.

MÖD avslutar med en intresseavvägning där de hänvisar till tidigare vägledande avgörande MÖD 2020:2 och att strandskyddet är ett mycket tungt vägande intresse och den aktuella platsen har höga dokumenterade natur- och friluftsvärden. Den aktuella fastigheten omfattar även områden utanför strandskydd och det har inte redovisats skäl för varför aktuell rastlokal och pumprum inte kan uppföras utanför strandskyddat område. Det bedöms därav inte oproportionerligt att neka en dispens. MÖD fastställer därmed länsstyrelsens beslut att avslå ansökan om dispens. 

Rättsfallskommentar (red): MÖD konstaterar att de ortofoton som Länsstyrelsen åberopat inte bidrar till utredningen på något avgörande sätt. Det är något som noterats vid flera tillfällen att det kan vara svårt för de som inte arbetar med eller utbildat sig inom analys av ortofoton att tolka det som syns i dem.

Mål: M 3630-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.