Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Föreläggande att riva byggnad

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde föreläggande att riva en byggnad, vilken hade renoverats bl a genom att en vägg i taget bytts ut. Länsstyrelsen ansåg att renoveringen var att jämställa med nybyggnation eller i vart fall att den avhöll allmänheten från att vistas i närheten.

MÖD:

MÖD anser inte att en ny byggnad uppförts, men däremot har byggnaden genom renoveringen ändrats på så sätt sätt så att den avhåller allmänheten från att passera eller vistas i närheten. MÖD fastställer länsstyrelsens beslut att neka strandskyddsdispens.

Dom: M 4993-16 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.