Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Upphävt föreläggande som inte preciserats i tid

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller ett föreläggande att vidta åtgärder inom strandskyddat område som inte preciserats i tid.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett föreläggande om att ta bort ett inrett plåtförråd med mera därför att det av beslutet inte framgick inom vilken tid som åtgärderna skulle vidtas. Av praxis följer att när en myndighet ska framtvinga ett handlande mot en enskilds vilja, måste denne få veta vad som fordras med tillräcklig precision. I kravet på tillräcklig precision innefattas att föreläggandet är tidsmässigt bestämt. Domstolen förtydligar att krav på tydlighet gäller oavsett om föreläggandet förenats med vite eller inte.

Rättsfallskommentar (red): Det är förhållandevis vanligt att förelägganden hävs i överinstans på grund av kraven inte är tillräckligt preciserade. MÖD har tidigare bland annat avgjort strandskyddsärenden om otillräcklig precision vad gäller strandskyddsgränsen (mål nr M 3174-15), vilket resultat som ska uppnås (mål nr M 12321-18) och vilket år som föreläggandet ska vara utfört (mål nr M 3451-17).

Mål: M 3506-21 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.