Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddsdispens för hästhagar

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

En kommun hade gett strandskyddsdispens för rasthagar (hästhagar med staket). Länsstyrelsen upphävde dispensen då särskilda skäl ej ansågs föreligga. Länsstyrelsen ansåg inte heller att undantaget för areella näringar var tillämpligt. Mark- och miljödomstolen instämde.

MÖD:

MÖD konstaterar att den aktuella näringsverksamheten bedrivs på en lantbruksfastighet och omfattar en större träningsanläggning för travhästar som bl.a. består av travbanor och stallar. Därutöver finns rast- och beteshagar för hästarna. Domstolen finner inte skäl
att ifrågasätta bolagens uppgift att de används för beteshållning avseende hästarna i verksamheten och annat har inte framkommit än att betet är anpassat till hästarnas behov i detta avseende. Beteshållningen får därför anses utgöra jordbruk och beteshagarna
behövs för detta ändamål. Även en mindre areal med rasthagar utan bete ansågs, då de har en naturlig koppling till de hästar som betar, få ingå i jordbruket. Då hagarna bör ligga nära stallarna ansåg MÖD att de behöver finnas inom strandskyddsområdet. Undantagsregeln i 7 kap 16 § 1 miljöbalken är således tillämplig.

Dom: M 10623-16 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.