Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Föreläggande att ta bort flaggstång och stolpar med eluttag

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Åtgärden och ärendet: Nämnden förelade fastighetsägaren om att ta bort flaggstång och elanslutning. Stolparna med eluttag var placerade inom ett område som är omgärdat av staket och där mark upplåtits för permanent husvagnsuppställning.

MÖD

Är åtgärderna förbjudna?

Flaggstång är en typ av anläggning som har en tydlig signalverkan och som typiskt sett utgör en markör för mänsklig påverkan och närvaro. Vid bedömningen av huruvida en anläggning kan anses ha en avhållande verkan på allmänhetens tillträde bör man fästa vikt vid hur allmänheten normalt reagerar på en anläggning, oavsett om denna faktiskt utökar en tomt eller inte (se Bengtsson m.fl. Miljöbalken, En kommentar, del I, supplement 12 s 7:44).  Flaggstången har en avhållande effekt och omfattas alltså av förbudet i 7 kap. 15 § 2 miljöbalken.

Stolpar med eluttag som typiskt sett finns på campingplatser och parkeringsplatser kan inte anses jämförbara med sådana elskåp som är placerade utomhus, utan får typiskt sett anses ha en avhållande effekt på allmänheten.

Undantag från förbjudna åtgärder

Det är inte visat att stolparna med eluttag behövs för jordbruket eller skogsbruket. De är därför inte undantagna från förbudet i 7 kap. 15 § miljöbalken enligt 7 kap. 16 § 1 p miljöbalken.

Proportionalitetsprincipen

Allmänhetens intresse av att fritt kunna färdas inom det aktuella området väger tyngre än det enskilda intresset att ha kvar flaggstången och stolparna med eluttag (7 kap. 25 § miljöbalken). Nämnden har därför haft fog för att utfärda föreläggandet såväl avseende flaggstången som stolparna med eluttag.

Rättsfallskommentar (red):

Angående proportionalitetsbedömningen, se bl.a. MÖD 2013:37 där MÖD anger att proportionalitetsbedömningen ska göras inom ramen för bedömningen av om det finns ett särskilt skäl. Man kan alltså inte ge dispens med stöd av proportionalitetsprincipen utan särskilda skäl.

Lagrum:  7 kap. 15, 16, 25 §§ miljöbalken

Dom: M 10598-14 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats