Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för ersättningsbyggnad

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller ansökan om dispens för ett nytt fritidshus som ska ersätta ett befintligt.

MÖD:
MÖD ansåg att det befintliga huset är så förfallet att det inte kan anses ha en etablerad hemfridszon. Då byggnadens yttre ger ett tydligt intryck av att vara förfallet, kan det förhållande att byggnadens inre delvis är i gott skick inte tillmätas någon betydelse. Då byggnaden inte längre har någon hemfridszon kan området inte anses vara ianspråktaget på det sätt som avses i 7 kap 18 c 1 miljöbalken.

Dom: M 5811-16 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.