Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Föreläggande att ta bort byggnad, uppfartsväg och staket

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Länsstyrelsen hade förelagt en fastighetsägare att utföra följande åtgärder på viss fastighet.

”1. Ta bort byggnad från strandskyddsområdet.

2. Ta bort grusad uppfartsväg från strandskyddsområdet.

3. Ta bort staketet från strandskyddsområdet.”

Fastighetsägarens överklagande avslogs av MMD. I överklagande till MÖD vidhöll fastighetsägaren att det inte var fråga om en ny byggnad utan om renovering av en befintlig byggnad, att det var oklart hur hen skulle gå till väga för att ta bort vägen samt att staketet tillhör grannfastighetens ägare. Hen gjorde också gällande att föreläggandet var felaktigt, otydligt och svårtolkat samt att hen från kommunen fått uppfattningen att åtgärderna var tillåtna.

Länsstyrelsen menade att det var fråga om nya åtgärder som är förbjudna enligt 7 kap. 15 § miljöbalken och att dessa utförts utan dispens. Länsstyrelsen anförde vidare att huset är längre, bredare och högre än det gamla och har ny husgrund, ny väggpanel, ny dörr och ytterligare fönster m.m. Den ursprungliga byggnaden är borttagen och föreläggande om återställande är därför inte möjligt. Endast den del av vägen som ligger inom fastigheten omfattas av föreläggandet. Staketet utgör inramning av tomtplatsen. Åtgärderna är avhållande för allmänheten.

MÖD:

Åtgärderna är dispenspliktiga och strandskyddsdispens har inte medgivits. Länsstyrelsen har därför haft rätt att förelägga om återställande.

Staketet: I brist på annan utredning läggs fastighetsägarens uppgifter – att staketet tillhör annan – till grund för bedömningen. P 3 i föreläggandet upphävs.

Byggnaden och uppfartsvägen: En ansökan om dispens för ett större bostadshus har tidigare avslagits av länsstyrelsen. Fastighetsägaren har inte sökt dispens för de nu utförda åtgärderna och hen kan inte föreläggas att söka dispens. Det ligger i sakens natur att ett återställande innebär att hela byggnaden måste tas bort oavsett om det är fråga om en ny byggnad eller renovering/ombyggnad av en befintlig byggnad. Föreläggandet är därför inte alltför ingripande. Det är också tillräckligt klart och tydligt utformat. Länsstyrelsens föreläggande avseende P1 och P 2 ska därför inte ändras.

Dom: M 309-15 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.