Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Föreläggande om återställningsåtgärder

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller föreläggande att återställa en bäckfåra som kulverterats och att ta bort en paddock, som placerats på den kulverterade bäckfåran. MÖD har funnit att åtgärderna omfattas av undantaget för de areella näringarna och att strandskyddsdispens inte behövs. Det har därför inte funnits fog för föreläggandet.

MÖD:
MÖD finner att åtgärderna omfattas av undantaget för de areella näringarna och att strandskyddsdispens inte behövs. Kulverteringen och anläggandet av paddocken har gjorts i ett sammanhang och kulveteringen var en förutsättning för att kunna anlägga paddocken. Det finns ett funktionellt samband mellan behovet av paddocken och jordbruksverksamheten och det finns inte någon lämplig plats utanför strandskyddsområdet för paddocken.

Dom: M 5610-15 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.