Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Stall och ridhus inom strandskydd

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Mark- och miljödomstolen ansåg att det stall och det ridhus som var aktuella i målet behövs för den aktuella jordbruksverksamheten. Frågan var sedan om byggnaderna för sin funktion behöver ligga inom strandskyddsområdet, vilket är en förutsättning för att undantaget för de areella näringarna ska gälla.

MÖD:
MÖD hänvisar till förarbetena (prop 2008/09:119 s. 101) om att man vid bedömningen bör kunna ta hänsyn till om det skulle medföra orimliga merkostnader eller tidsförluster för näringsidkaren om byggnaden skulle lokaliseras utanför strandskyddsområdet. Efter en analys av förutsättningarna på fastigheten finner MÖD att undantaget är tillämpligt. Dispens krävs därför inte.

Dom: M 7238-15 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.