Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Ostronodling, areell näring?

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde ansökan om dispens för en 25 kvm stor förrådsbyggnad.

MÖD prövade om ostronodling utgjorde en areell näring och därmed omfattades av undantagen från förbuden i strandskyddsreglerna. MÖD prövade också om förutsättningarna för undantaget var uppfyllda i detta fall.

MÖD:

Är ostronskörd en areell näring?

Ostronskörd är en areell näring och kravet på strandskyddsdispens gäller (på vissa villkor) inte för byggnader avsedda att användas i verksamheten.

MÖD noterade först att fiskodlingar, kräftodlingar, musselodlingar och viss förädlingsverksamhet inte är undantagna från förbudet att vidta åtgärder inom strandskyddat område. MÖD angav dock att ostronskörd skiljer sig från dessa odlingsverksamheter genom att ostron förekommer naturligt i fastighetens vattenområde och genom att inga anläggningar eller särskilda anordningar fordras för att fastighetsägaren ska kunna tillgodogöra sig dem. Ostronskörd är därmed en fastighetsanknuten areell näring som omfattas av undantagsregeln. Det är inte fråga om en förädlingsverksamhet bara för att ostron förvaras sumpade under viss tid efter att de genom skörden flyttats från sitt naturliga uppväxtområde.

Gäller undantaget för areella näringar i detta fall?

Verksamheten som det var fråga om bedömdes vara av tillräcklig varaktighet och omfattning. Storleken av inkomsterna från verksamheten hade inte ifrågasatts. Inkomsten bedömdes utgöra ett tillskott av betydelse till försörjningen.

MÖD godtog också uppgifter om att en brygga och en förrådsbod behövdes för ostronverksamheten och att de behöver anläggas på den aktuella platsen. Däremot menade MÖD att boden, som främst skulle användas för förvaring av ostronkassar, inte behövde vara så stor som 25 kvadratmeter. En byggnadsyta som inte överstiger 12 kvadratmeter bedömdes dock undantagen från förbudet. MÖD angav också att det var viktigt minimera bryggans intrång på den annars obebyggda ön genom att bryggan, i enlighet med ansökan, anläggs som en kaj med långsidan mot berget.

MÖD:s avgörande

Dessa bedömningar medförde att MÖD förklarade att det i detta fall inte behövdes någon dispens för en maximalt 12 kvm stor förrådsbyggnad och att det därför inte heller skulle beviljas någon dispens. Detsamma gällde brygga, förutsatt att den anläggs som en kaj med långsidan mot berget.

Själva ansökan om dispens avsåg dock en 25 kvm stor byggnad. En så stor byggnad var dispenspliktig och eftersom det inte fanns särskilda skäl för dispens avslog MÖD ansökan.

Rättsfallskommentar (red):

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Lagrum: 7 kap. 17 § miljöbalken i dess tidigare lydelse. Jämför nuvarande 7 kap. 16 § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2009 13. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.