Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för ombyggnad av brygga

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde ansökan om dispens för ombyggnad av en brygga. Bryggans yta skulle öka från 17,35 kvm till 20 kvm. Länsstyrelsen hade avslagit ansökan med hänvisning till den kumulativa effekt som kan uppkomma om bryggor generellt tillåts att utökas ”marginellt”. Mark- och miljödomstolen upphävde Länsstyrelsens beslut då man ansåg att åtgärden inte träffas av förbuden i strandskyddet.

MÖD:

MÖD anser att bryggan i den nya utformningen inte kan anses hindra eller avhålla allmänheten från att beträda området i större utsträckning än innan ombyggnad. Länsstyrelsens överklagande ska därför avslås.

Dom: M 1156-18 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.