Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Föreläggande att avlägsna brygga

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde ett föreläggande att riva delar av en brygga så att bryggan återställs till vad som anges i ritningar i ansökan för en dispens för renovering av bryggan som gavs år 2010.

MÖD:

I dispensen 2010, eller i ansökan, fanns inga mått angivna. Däremot fanns i ansökan 2010 en karta med en för hand inritad brygga, som med ledning av kartans skala var ca 9 x 2,5 meter. MÖD anser emellertid att det inte mot bakgrund av beslutet med bifogade handlingar går att dra någon säker slutsats om bryggans storlek. Däremot finns vittnesuppgifter som styrker att bryggan år 2010 var 18 meter lång. Föreläggandet ska därför ändras så att endast det som överstiger längden 18 meter ska tas bort.

Dom: M 4507-17 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.