Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Föreläggande att avlägsna brygga

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde föreläggande att avlägsna en brygga. MÖD har 2018-02-26 i mål nr M 3329-17 avslagit ansökan om dispens för byggan.

MÖD:

MÖD konstaterar att bryggan är dispenspliktig och att dispens saknas. Därmed finns förutsättningar att förelägga om åtgärder för återställande. MÖD finner att föreläggandet är tillräckligt tydligt och att vitesbeloppet om 20 000 kr är skäligt. Länsstyrelsens beslut om föreläggande ska därför fastställas.

Dom: M 3327-17 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.