Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Tomtplatsavgränsning i strandskyddsdispens

Målnummer: 

Datum: 

Ämne:

Referatnummer: 

Målet gällde tomtplatsavgränsning i samband med en beviljad strandskyddsdispens. Kommunen hade beslutat om tomtplatsavgränsning genom ett villkor. Mark- och miljödomstolen upphävde villkoret med motiveringen att hela fastigheten ska anses vara ianspråktagen som tomtplats, men fattade inget beslut om tomtplats.

MÖD:
MÖD beskriver fastighetens topografi och karaktär i övrigt och kommer fram till att den strandnära delen av fastigheten inte kan anses vara ianspråktagen så att den saknar betydelse för strandskyddets syften. Mark- och miljödomstolens dom ska därför ändras och nämndens villkor om tomtplatsavgränsning, med vissa justeringar som länsstyrelsen gjort vid prövning enligt 19 kap 3 b § MB, fastställas.

Rättsfallskommentar (red):
En ledamot var skiljaktig och ansåg att målet borde ha återförvisats till Mark- och miljödomstolen för att göra den tomtplatsavgränsning som saknas i dess dom.