Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Flyttas strandlinjen och strandskyddet genom att en ränna muddras

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller anläggande av parkering, stig, väg, muddring av ränna, uppförande av bodar samt en mulltoa. Målet avser både strandskyddsdispens och bygglov. Föreningen som ansöker om åtgärderna hävdar att platsen för mulltoa, stig och parkering inte omfattas av strandskyddsområdet men Naturskyddsföreningen, som klagar på beslutet, menar att då föreningen nyligen muddrat en ränna har de flyttat strandlinjen så att fler åtgärder sker inom strandskyddat område. Dispens medgavs första gången 2016 för åtgärderna som påbörjats. En ny, något reviderad dispens medges 2018 för samma åtgärder, det är denna som överklagats här. MÖD har prövat frågan om det finns skäl att interimistiskt förklara att strandskyddsdispens inte krävs för mulltoan med tillhörande stig och parkering tidigare under 2020.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att dispensen från 2016 tagits i anspråk inom tvåårstiden genom bland annat avverkningsåtgärder i området. De åtgärder som vidtagit har utförts med stöd av en lagakraftvunnen dispens. Området får i dagsläget bedömas vara ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften. MÖD kan därför med stöd av detta medge en förnyad dispens för kvarstående åtgärder för uppförande av bodar, muddring av ränna och färdigställande av väg. MÖD bedömer att den ränna med tillhörande bassäng som håller på att anläggas med stöd av dispens från 2016 är av sådan karaktär att strandlinjen i dagsläget bedöms följa Östersjöns kustlinje och inte rännan. Därmed ligger mulltoa, stig och parkering mer än 100 m från stranden och utanför strandskyddat område och kan utföras utan dispens.

Rättsfallskommentar (red): MÖD öppnar genom sin formulering för att i ett senare skede när hamnanläggningen är klar kommer strandlinjen att följa den muddrade rännan och utvidga det strandskyddade området in över land.

Mål: P 11991-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.