Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Föreläggande att ta bort en brygga

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde ett föreläggande mot en fastighetsägare att ta bort en brygga som saknade dispens. Bryggan hade anlagts av en tidigare fastighetsägare.

MÖD:

Enligt 26 kap 12 § MB får en tillsynsmyndighet, om en tidigare ägare av en fastighet kunnat föreläggas att avhjälpa en skada eller olägenhet som uppstått vid deras användning av en fastighet enligt bl a 7 kap MB, ge ett föreläggande mot en ny ägare om det är skäligt. Bryggan har funnits åtminstone sedan 1989, fastighetsägaren hade förvärvat fastigheten 2012. Åtgärderna hade alltså vidtagits en avsevärd tid innan klagandens förvärv av fastigheten. Det hade inte framkommit något som tyder på att överlåtelsen skett i syfte att kringgå strandskyddet eller att klaganden haft anledning att misstänka att strandskyddsdispens saknades. Det kan enligt MÖD vid dessa förhållanden inte anses skäligt att förelägga den nya ägaren.

Dom: M 7737-16 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.