Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Föreläggande att ta bort bryggdäck

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde ett föreläggande att ta bort ett bryggdäck och att återföra upplagda muddermassor.

MÖD:

Eftersom föreläggandet inte tydligt angav vid vilken tidpunkt åtgärderna skulle vara vidtagna, upphävdes föreläggandet.

Dom: M 3451-17 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.