Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för nybyggnad av fritidshus

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Ett tidigare fritidshus hade förfallit under lång tid. Arrendatorn hade förelagts att riva huset på grund av att det var förfallet. En tid efter rivningen lämnades ansökan för uppförande av ett nytt fritidshus in.

Frågan var om ansökan avsåg en ersättningsbyggnad för det rivna fritidshuset och platsen därmed kunde anses som ianspråktagen.

MÖD: På grund av befintliga byggnaders förfall vid i vart fall tidpunkten för rivningsföreläggandet kan tomten inte anses ha varit så ianspråktagen att allmänheten avhållits från att beträda området. Vad sökanden anfört om hur han nyttjat stugan, bryggan och tomten före rivningen av byggnaderna ändrar inte denna bedömning.

Dispensansökan avser därmed ett nyuppförande av ett fritidshus. Det finns inte särskilda skäl för dispens.

Rättsfallskommentar (red):

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Lagrum: 7 kap. 18 § miljöbalken i dess tidigare lydelse. Jämför nuvarande 7 kap. 18 c § miljöbalken

Dom: M 7404-08. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.