Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för fritidshus och nekad dispens för bastu

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna och tillstånd inom landskapsbildsskydd för uppförande av fritidshus, bastu, brygga samt utedass. I MÖD var det endast fråga om fritidshus och bastu.

MÖD: De sökta åtgärderna, som avser ersättningsbyggnader, omfattas av förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken och de kräver därför kräver strandskyddsdispens.

Av handlingarna framgår att avstyckning från stamfastigheten Y godkändes av länsstyrelsen 2007. Endast hävdad tomtmark runt befintliga hus ingick i styckningslotterna.

Fastigheten består helt av hävdad tomtmark och området är inte tillgängligt för allmänheten. För att dispens från strandskyddet ska kunna meddelas krävs när det gäller ersättningsbyggnader att byggnaderna inte hindrar eller avhåller allmänheten från området utanför den hävdade tomtmarken i större utsträckning än vad som gällde tidigare. Enligt praxis har också dispens meddelats i de fall hemfridszonen utökats endast obetydligt genom den nya byggnaden (se bl.a. M 7026-14).

Fritidshuset har bl.a. blivit högre och fått en ny gestaltning än tidigare. Huset har inte kommit närmare vattnet men den del av byggnaden som tidigare utgjorde altan har nu glasats in. Mark- och miljööverdomstolen gör bedömningen att byggnaden inte kommer att medföra någon ytterligare faktisk avhållande effekt för allmänhetens tillträde till strandområdet jämfört med tidigare. Det finns därför särskilda skäl för dispens då området redan är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets intressen. Dispens ska lämnas. För att säkerställa att den avhållande effekten inte blir större bör dispensen förenas med de villkor som länsstyrelsen föreskrivit i sitt beslut, bl.a. avseende markering av tomtplatsgräns.

Bastun är en helt ny byggnad och belägen i östra delen av tomten i anslutning till strandlinjen, inom ianspråktagen mark. Den har en framskjuten placering och är förhållandevis stor. Fasaden mot vattnet, vilken är en långsida, har dörr och flera fönster. Utmed hela långsidan finns dessutom en altan varifrån en trappa leder ner till vattnet. Den nya byggnaden har en avhållande effekt för den allmänhet som kan uppehålla sig utanför tomtgränsen och att det därför inte föreligger särskilda skäl att ge dispens. Den omständigheten att det finns ett utedass som är placerat öster om bastun och närmare tomtgränsen leder inte till någon annan bedömning eftersom den byggnaden ligger längre in på fastigheten och är betydligt mindre. Dispens ska alltså inte medges.

Rättsfallskommentar (red):

Se även M 9756-14 som avgjordes samma dag.

Lagrum: 7 kap. 15 och 18 c § miljöbalken

Dom: M 9747-14 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats