Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för nybyggnad av fritidshus inom hemfridszon

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

En kommun gav dispens för till- och ombyggnad av ett fritidshus men dispensen upphävdes av länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut ändrades inte av MMD. Sökanden överklagade till MÖD som inledningsvis noterade att ansökan inte avsåg till- och ombyggnad utan en ersättningsbyggnad.

MÖD: Frågan är om platsen redan är ianspråktagen och om det därmed finns särskilda skäl för dispens.

Den befintliga byggnaden

Den befintliga byggnadens utformning med stora fönster över hela fasaden mot vattnet ger enligt mark- och miljööverdomstolens bedömning intryck av att det är fråga om ett fritidshus, om än av enkel standard. Byggnadens utformning tillsammans med dess placering nära stranden medför att den inte är att likställa med en jaktstuga eller en enklare övernattningsstuga. Byggnaden synes snarast vara en fritidsbostad som används för att vistas i och kring på ett sätt som skiljer sig från exempelvis en rast- eller övernattningsstuga. Den aktuella byggnadens hemfridszon sträcker sig således längre än den mark den är uppförd på.

Platsen kring befintlig byggnad

Den aktuella platsen bär spår av att ha använts som tomtplats sen en längre tid tillbaka. Till skillnad från områdena intill ger marken närmast den befintliga byggnaden ett intryck av att vara ianspråktagen dels på grund av den befintliga byggnaden, dels på grund av markförhållandena med klippavsatser och berg i dagen som skiljer sig från de omkringliggande tätare skogsmarkerna. På denna plats bidrar den befintliga byggnadens utformning, med stora fönster mot vattnet som upptar nästan hela fasaden mot stranden, till att byggnaden får anses ha en inte obetydlig hemfridszon i denna riktning, likaså åt de två håll som gavlarna vetter mot. Däremot får baksidan av byggnaden, som helt saknar fönster eller dörrar, antas ha endast en begränsad avhållande effekt mot en allmänhet som närmar sig byggnaden från detta håll.

Ersättningsbyggnaden – inte ändrad användning

Att notera är att även ersättningsbyggnaden är av enklare karaktär. Även om den är större än den befintliga byggnaden och innehåller vissa ytterligare funktioner såsom bastu kan den inte i sig sägas medföra en ändrad användning. Mot bakgrund av detta kan inte heller den byggnad som dispens sökts för anses få en hemfridszon som är större än den befintliga enbart på grund av byggnadens framtida användning.

Ersättningsbyggnaden – obetydlig utökning av hemfridszonen i en riktning

Mark- och miljööverdomstolen bedömer att den befintliga hemfridszonen och hemfridszonen för den byggnad som dispens sökts för får anses ha samma utsträckning i riktning mot vattnet västerut och mot sidorna åt norr och söder. Som ovan angetts kan den befintliga byggnaden endast anses ha en begränsad hemfridszon från baksidan mot skogen. Ersättningsbyggnaden kommer åt detta håll att sträcka sig cirka en meter längre in mot skogen. Därutöver kommer ersättningsbyggnaden att ha sin huvudsakliga ingång från detta håll. Även om hemfridszonen i viss mån kan sägas utökas åt detta håll får den utökningen anses vara så obetydlig att strandskyddsdispens ändå kan beviljas (jfr MÖD 2009:35 och Mark- och miljööverdomstolens dom i mål nr M 7026-14). En ytterligare utökning av tomtplatsen är också förhindrad genom den tomtplatsavgränsning som är en del av nämndens beslut.

Strandskyddets syften och slutsats

Med föreslagen tomtplatsavgränsning och nämndens villkor får även strandskyddets syften anses ha beaktats i tillräcklig mån. Det finns därför särskilda skäl att ge strandskyddsdispens.

Rättsfallskommentar (red):

Notera hur överklagandet begränsar MÖD:s prövning till att endast avse fritidshuset och inte de andra åtgärder som ansökan ursprungligen avsåg. Se fulltextavgörandet.

Dom: M 1850-15 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.