Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens i efterhand för en gäststuga

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Frågan i målet är om gäststugan utgör en sådan ersättningsbyggnad som medför att särskilda skäl för strandskyddsdispens föreligger.

MÖD:
MÖD konstaterar att dokumentationen om den byggnad som påstås ha funnits tidigare är bristfällig. De vittnesuppgifter som finns är inte tillräckliga. Sammantaget har sökanden inte visat att den aktuella gäststugan är en sådan ersättningsbyggnad som uppfyller förutsättningarna för dispens.

Dom: M 9520-15 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.