Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för ersättningsbrygga

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Åtgärden och ärendet: Ansökan rörde en dispens för brygga. Det fanns motstridiga uppgifter om huruvida en brygga tidigare funnits på fastigheten. Av foton framgick att det vid tiden för prövning endast fanns en stenkista på den aktuella platsen. Frågan var alltså om det fanns särskilda skäl pga. att det var fråga om en ersättningsbrygga.

MÖD: Sökanden har inte visat när det senast fanns en brygga på platsen eller hur den varit konstruerad.

För att ge dispens för en ersättningsbrygga krävs dels att den planerade bryggan i huvudsak har motsvarande storlek, utformning och syfte som den brygga den ska ersätta, dels att ansökan om strandskyddsdispens görs inom en inte allt för lång tid från det att behovet av en ersättningsbrygga uppstod. Den i förarbetena nämnda tidsfristen om ett år kan därvid tjäna som utgångspunkt.

I detta mål finns det inte särskilda skäl för dispens på den grunden att det skulle röra sig om en ersättningsbrygga. Något annat som skulle kunna utgöra särskilda skäl har inte framkommit i målet. Den planerade bryggan får antas ha en betydligt mer avhållande effekt på det rörliga friluftslivet än den redan befintliga stenpiren.

Dispens kunde inte medges.

Rättsfallskommentar (red):

Sökanden hade alltså inte visat att det tidigare funnits en brygga som motsvarande den dispenssökta bryggan. Den dispenssökta bryggan var vidare mer avhållanden än befintlig anläggning.

I MÖD:s domskäl kan man också läsa följande om ersättningsbyggnader och tiden mellan t. ex. brand och återuppförande.

”Dispens från strandskyddsbestämmelserna får meddelas endast som det föreligger särskilda skäl (7 kap. 18 § första stycket miljöbalken). I förarbetena har en ersättningsbyggnad angetts som ett exempel på vad som kan utgöra ett särskilt skäl. Vidare sägs att dispens bör ges för att återuppföra en nedbrunnen byggnad, förutsatt att den nya byggnaden skall tjäna samma ändamål som den gamla, samt att ansökan bör göras inom ett år från brandtillfället (prop. 1997/98:45, del 2, sid. 89).”

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Lagrum: 7 kap. 18 § miljöbalken

Dom: M 628-05. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.