Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för enbostadshus och garage

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde ansökan om dispens för enbostadshus och garage.

Platsen och åtgärden: Platsen för sökt dispens ligger på en udde i Voxsjön och upptar en mindre del av fastigheten X, vars totala yta uppgår till ca 38 hektar, vilket inkluderar ett skogsskifte om ca 30 hektar. På platsen finns i dagsläget tre byggnader – ett fritidshus om ca 60–70 kvm, ett härbre om ca 25 kvm och ett mindre förråd. De nya byggnaderna är enligt ansökan om strandskyddsdispens tänkta att placeras på ungefär samma plats som de befintliga byggnaderna. Storleken på de nya byggnaderna i målet framgår inte klart av ansökan i målet eller av nämndens beslut om dispens. Enbostadshusets yta har uppgetts uppgå till 130–160 kvm och garagets yta till 50–70 kvm.

MÖD: Mark som har tagits i anspråk utgörs ofta av etablerade tomtplatser runt bostadshus. Komplementbyggnader i nära anslutning till en huvudbyggnad eller en ersättningsbyggnad för samma ändamål som en befintlig eller nyligen avlägsnad byggnad kan vara skäl för dispens (se prop. 2008/09:119 s. 105). Om hemfridszonen eller tomtplatsen kommer att utvidgas mer än marginellt på grund av en planerad byggnad ska inte dispens medges (se t.ex. MÖD 2009:35).

Det befintliga fritidshuset har visserligen en hemfridszon och området intill bostadshuset upplevs därmed som ianspråktaget. Området närmast strandlinjen ger dock intryck av att vara tillgängligt för allmänheten att beträda. Särskilt utformningen av det befintliga fritidshuset, ett mindre envåningshus, naturförhållandena på platsen som utgörs av trädbevuxen naturtomt, samt den kuperade terrängen mellan strandlinjen och de befintliga byggnaderna är förhållanden som enligt domstolen bidrar till att fritidshusets hemfridszon upplevs som begränsad och att hela udden inte utgör ianspråktaget område. Att det finns stigar, brygga, eldplats och båtplats i strandområdet ändrar inte denna bedömning. På platsen finns idag mindre fritidshus, härbre och  förråd, vilka skulleersättas. Åtgärden har bedömts minska den allemansrättsliga tillgängligheten på ett sätt som innebär att dispens inte kan meddelas. Inga andra dispensgrunder har förelegat.

Det nya bostadshuset är enligt situationsplanen tänkt att ligga på samma avstånd från strandlinjen, omkring 25 meter, som det befintliga bostadshuset. Det nya garaget är tänkt att placeras där befintlig förrådsbyggnad och härbre ligger. Både det nya enbostadshuset och det nya garaget avses till ytan bli mer än dubbelt så stora som befintliga byggnader. Även om byggnaderna inte kommer att ligga närmare strandlinjen än befintliga byggnader, gör Mark- och miljööverdomstolen den bedömningen att en dubblering av byggnadsytan skulle medföra en inte obetydlig utvidgning av den befintliga hemfridszonen. Därmed skulle strandområdet – som idag bedöms som allemansrättsligt tillgängligt – upplevas som mindre tillgängligt för allmänheten. Något särskilt skäl för dispens finns således enligt 7 kap. 18 c § 1 p miljöbalken.

MÖD bedömde också att området inte var väl avskilt från strandområdet (7 kap. 18 c § 2 p miljöbalken) och att sökandens intresse av att uppföra byggnaderna varken är ett allmänt intresse eller är av den art som avses. Något särskilt skäl för dispens finns således inte heller enligt 7 kap. 18 c 5-6 p miljöbalken. Dispens kunde inte medges.

Rättsfallskommentar (red):

Lagrum: 7 kap. 18 c § 1, 2, 5, 6  p miljöbalken

Dom: M 11477-14 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats