Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för brygga

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller dispens för en brygga där sökanden, kommunen, åberopat främjad tillgänglighet för allmänheten som skäl för dispens.

MÖD:
Utredningen av på vad sätt bryggan kan tillgodose ett angeläget allmänt intresse är bristfällig. Bryggan effekter på naturmiljön är inte belysta. MÖD bedömer att det inte finns särskilda skäl att meddela dispens.

Rättsfallskommentar (red):
(MÖD har 2016-03-31 avgjort fem mål som har samband med varandra: M 6454-15, M 6455-15, M 6457-15, M 6458-15 och M 6459-15.)

Dom: M 6459-15 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.