Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för brygga

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

MÖD: Viken där bryggan planeras är till stora delar exploaterad. Just den aktuella platsen ligger dock inom en orörd och allemansrättsligt tillgänglig del av viken. Att det finns järnrör i berget och stensättning i vattnet m.m. förändrar inte detta. En brygga på platsen skulle medföra att strandområdet kan uppfattas som privat och inte allemansrättsligt tillgängligt av allmänheten. Bryggan skulle alltså ha en avhållande effekt på det rörliga friluftslivet.

Lagstiftaren har en restriktiv syn på anläggningar i strandskyddade områden och slår vakt om friluftslivets mer långsiktiga behov. Detta gäller särskilt i områden, som i likhet med detta, är hårt exploaterade och som är av riksintresse. Även mindre obebyggda områden kan då vara viktiga för det rörliga friluftslivet (prop. 1997/98:45 del I s. 322 och prop. 2008/09:119 s. 53 och 98 – 99). De allmänna intressen som bär upp strandskyddet gör sig således särskilt gällande i det här strandområdet. Då krävs tungt vägande enskilda intressen för att det allmännas intresse ska stå tillbaka.

Sökandena är inte i behov av en brygga för att ta sig till eller från sin fastighet. Deras önskemål om båt- och badplats utgör inte ett tungt vägande enskilt intresse. Det allmänna intresset att värna strandskyddet väger således tyngre än sökandenas enskilda intresse av brygga.

Bryggan strider mot strandskyddets syften. Dispens ska inte medges.

Rättsfallskommentar (red):

Ifråga om proportionalitetsprincipen, se MÖD 2013:37

Lagrum: 7 kap. 18 c och 25 §§ miljöbalken

Dom: M 8963-10. Länk saknas då Mark- och miljööverdomstolen inte publicerar avgöranden som är för gamla.