Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för båthus

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller frågan om ett båthus är en sådan anläggning som avses i punkt 3 i 7 kap 18 c § MB, och om dispens kan ges för båthuset.

MÖD:
Ett båthus är en byggnad enligt definition i PBL. Anläggning måste ses som ett vidare begrepp än byggnad och det råder inte något motsatsförhållande mellan begreppen. Punkt 3 i 7 kap 18 c § MB är därför tillämplig i målet. I sakprövningen kommer MÖD fram till att områdets strandskyddsvärden i detta fall inte väger tyngre än sökandens enskilda intresse att ianspråkta platsen.

Rättsfallskommentar (red):
I prop. 2008/09:119, s 105, finns följande kommentar: ”Att det är fråga om anläggningar innebär att tredje punkten inte är tillämplig på t ex en bostadsbyggnad.”

Dom: M 7991-15 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.