Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-06-30 , uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för att uppföra brygga

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Fråga i målet var om platsen för bryggan redan var ianspråktagen.

MÖD: Mellan det som uppfattas som tomtplats och strandremsan finns det en naturlig avgränsning i form av en äldre stensättning. Trots att den komplementbyggnad som finns på fastigheten ligger mycket nära strandremsan så uppfattar MÖD stranden som allemansrättsligt tillgänglig. Vattenområdet är vidare helt fritt från hinder och är alltså också tillgängligt för allmänheten. En brygga på platsen skulle medföra att strandområdet inte längre skulle uppfattas som allemansrättsligt tillgängligt samt utgöra ett hinder i vattenområdet. En dispens från strandskyddet skulle därför i detta fall strida mot strandskyddets syften. Därför, och vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen, finns inte särskilda skäl att bevilja dispens.

Rättsfallskommentar (red):

Se MÖD 2013:37.

Lagrum: 7 kap. 18 c § miljöbalken

Dom: M 4246-12 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.