Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Detaljplan inom LIS-område

Målnummer: 

Datum: 

Ämne:

Tagg:

Referatnummer: 

Två detaljplaner inom ett LIS-område har upphävts av Mark- och miljödomstolen då utredningen av översvämningsrisk inte visat att planerna inte var förenliga med de allmänna intressena enligt PBL.

MÖD:
Efter att kommunen kompletterat utredningen har Mark- och miljööverdomstolen fastställt kommunens beslut att anta planerna. Planerna strider inte mot någon rättsregel i PBL. Kommunen har således hållit sig inom det handlingsutrymme som PBL ger kommunen.

Rättsfallskommentar (red):
I domskälen finns också en utförlig kommentar angående prövningsramen för överprövningen av detaljplaner

Dom: P 7890-15 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.