Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Bildande av stor bostadsfastighet med möjlighet till uttag av ved

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde bildande av en drygt tre hektar stor bostadsfastighet med möjlighet till uttag av husbehovsved.

MÖD:
Enligt 3 kap 1 § fastighetsbildningslagen ska varje fastighet som bildas vara varaktigt lämpad för sitt ändamål. Enligt 3 kap 2 § andra stycket ska fastighetsbildning ske så att syftet med strandskyddet inte motverkas. Att bilda större fastigheter med boende i kombination med skog för uttag av husbehovsved kan vara möjligt bara i undantagsfall, t ex om fastighetsbildningen främjar vården av intressanta natur- och kulturmiljöer.

Det har inte framkommit några särskilda omständigheter som talar för att det här skulle vara frågan om ett undantagsfall. Tvärtom är de motiv som har framförts för den sökta fastighetsbildningen allmängiltiga och skulle i princip kunna åberopas vid varje fastighetsbildning avseende en kombinerad bostadsfastighet inom strandskyddsområde. Redan den risk för en förändring av markens karaktär som följer när marken får ingå i en bostadsfastighet kan anses innebära att syftet med strandskyddet motverkas. Även om markanvändningen fortfarande avser skogsbruk kan karaktären på skogsbruket förändras då skogsmarken ingår i en kombinerad bostadsfastighet istället för en större jordbruksfastighet. Det kan enligt MÖD inte uteslutas att en sådan fastighetsbildning i ett längre tidsperspektiv kan leda till en ökad privatisering. Enligt MÖD:s uppfattning är detta inte förenligt med den restriktivitet som ska gälla enligt förarbetsuttalanden och tidigare praxis. MÖD finner att fastighetsbildningen strider mot 3 kap 1 § och 3 kap 2 § andra stycket fastighetsbildningslagen.