Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddsdispens för bostadshus inom LIS-område

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde frågan om dispens för två bostadshus på var sin avstyckad bostadsfastighet inom LIS-område. Den kommunala nämnden hade gett dispens för båda bostadshusen. Länsstyrelsen hade upphävt dispenserna och Mark- och miljödomstolen avslagit överklagandena av länsstyrelsens beslut.

MÖD:

Sökanden har angett att området är ianspråktaget men det anser inte Mark- och miljööverdomstolen. De går istället in på om det finns skäl för dispens enligt LIS-bestämmelserna. De bedömer att området som sådant uppfyller kriterierna för LIS-område. De konstaterar vidare att de aktuella platserna ligger i lägen i nära anslutning till befintliga bostadshus. En ytterligare förutsättning för dispens är att de ansökta åtgärdernas placering och tomtplatsområdets bestämning måste vara förenliga med strandskyddets syften. Av betydelse för prövningen är också att de aktuella tomterna ligger inom sådana områden som avses i 3 kap. 6 § och 4 kap. 2 § miljöbalken.

De aktuella byggnaderna kommer inte att placeras med tillräckligt beaktande av naturvärdena på platsen, det finns ekar och mistelbärande träd där. Placeringen av byggnaderna i tomtplatsernas sydligaste delar kan också medföra att den allemansrättsliga tillgängligheten och den fria passagen till vattenområdet begränsas. MÖD anser därför att de ansökta dispenserna därmed inte är förenliga med strandskyddets syften och avslår överklagandena.

Rättsfallskommentar (red):

Även när det finns särskilt skäl kan det ibland ändå inte ges dispens då åtgärden strider mot strandskyddets syften. Det faktum att det är obebyggda avstyckade bostadsfastigheter betyder inte att det behöver medges dispens.

Mål: M 6697-18 / M 6699-18 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.