Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Fri passage värnas i LIS-område

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

En kommun gav dispens för att uppföra ett bostadshus med tre tillhörande komplementbyggnader inom en bostadsfastighet men med garaget på en intilliggande samfällighet. I kommunens beslut ingick även villkor om att den del av tomtplatsen som var på samfälligheten, den norra sidan av tomtplatsen, skulle markeras med en fysisk tomtplatsavgränsning. Samfälligheten utgör på aktuell plats en 21 meter bred passage ned till strandlinjen mellan bebyggda tomter. Dispensens tomtplats tog cirka 10 meter av samfällighetens bredd i anspråk.  

Länsstyrelsen överprövade kommunens dispens och upphävde den i den del som avsåg garage och tomtplats på den samfällda fastigheten. Länsstyrelsens beslut innehöll även villkor om en fysisk tomtplatsavgränsning i tomtplatsens sida mot sjön, den östra sidan.

Sökanden överklagar till Mark- och miljödomstolen som beslutar att nämndens ursprungliga beslut ska gälla.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen inleder med att konstatera att området är en del i ett utpekat LIS-område. I beskrivningen till LIS-området anges att det är viktigt att bevara de gröna stråk som finns i området och gör strandområdet allmänt tillgängligt. Den aktuella samfälligheten utgör ett av de nämnda gröna stråken. MÖD bedömer att det i det aktuella fallet inte finns utrymme att ta någon del av samfälligheten i anspråk som tomtplats. Av handlingarna i målet framgår också att det funnits en alternativ placering av garaget på den egna fastigheten. Av det skälet är det heller inte oproportionerligt att minska tomtplatsen till den egna fastigheten. MÖD delar länsstyrelsens bedömning att det behövs en tomtplatsavgränsning både mot samfälligheten i norr och mot stranden i öster. MÖD fastställde därmed länsstyrelsens beslut.

Mål: M 11789-21 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.