Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Utvidgning av turistverksamhet nekas

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

En kommun medgav dispens för att utvidga en turistverksamhet genom nybyggnation av cirka 49 kvm stort förråd, 60 kvm inhägnad hönsgård och en komplementbyggnad samt plantering på den fastighet som omger sökandens egen. Förrådet ska inrymma ett hönshus och inventarier till turistverksamheten bland annat elmotorer till båt, flytvästar, cyklar och batterier. Komplementbyggnaden, som det inte anges någon storlek på, ska inredas för terapiverksamhet och uthyras till gäster som bed & breakfast. Sökanden har bedrivit turistverksamhet i snart 30 år med bed & breakfast och mottagning för terapi. Idag ingår även cykel-, båt- och kanotuthyrning.

Länsstyrelsen tar upp kommunens dispens till överprövning och upphäver den då de inte anser att det finns förutsättningar att bedöma området som ett LIS-område eller att medge dispens med det särskilda skälet i fjärde punkten, att området behövs för att utvidga en verksamhet. Sökanden överklagar till Mark- och miljödomstolen som avslår överklagan.

MÖD: I Mark- och miljööverdomstolen utvecklar sökanden sin talan med att det strandnära läget är avgörande för verksamhetens attraktionskraft och att förrådet där kanoter, båt- och fisketillbehör ska förvaras behöver ligga i nära anslutning till den befintliga bryggan. Sökanden anser även att områdets förhållanden motsvarar de som finns i ett närliggande utpekat LIS-område och att de ansökta åtgärderna skulle bidra till landsbygdsutveckling. Om den dispens som nämnden beviljat skulle bli upphävd, så innebär det ett ingrepp i egendomsskyddet och Europakonventionen, samt förhindrar dem att driva och utveckla sin verksamhet. MÖD inleder med att konstatera att sökanden varken visat att området behövs för att utvidga den pågående verksamheten eller att utvidgningen inte kan genomföras utanför det område som dispensen avser. MÖD konstaterar att kommunen i sin ÖP har pekat ut LIS-områden och att den aktuella platsen inte omfattas av ett sådant. De anser vidare att utredningen i målet inte ger tillräckligt stöd för att ändå anse att platsen ligger inom ett LIS-område. Särskilda skäl för dispens saknas därför. Det bedöms inte heller oproportionerligt att avslå ansökan.

Mål: M 14799-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.