Målet gällde ansökan om dispens för två bostadshus som skulle uppföras 20 m från gränsen för det strandskyddade området (100-metersskydd). Sökandena avsåg att ansöka om avstyckning av två fastigheter om 3 000 kvm vardera. De tänkta fastigheterna planerades delvis inom strandskyddat område.

Nämnden hade medgett dispens och i sitt beslut angett att tomtplatserna skulle avgränsas enligt kommande avstyckning och enligt markering i en kartbilaga.

Frågan i MÖD var om dispensplikt råder.

MÖD: Både bostadshus och tomtplatser är dispenspliktiga (7 kap. 15 § MB och MÖD 2011:38).

Nämndens tomtplatsavgränsning med både hänvisning till ett framtida beslut om avstyckning och en karta är oklar. Sökanden har uppgett att de delar av kommande fastigheter som ska användas som tomt kommer att ligga drygt 100 m från stranden. Fastigheterna avses att bli relativt stora och byggnaderna placeras ca 20 m utanför strandskyddsgränsen.

Utifrån dessa utgångspunkter bedömde MÖD att de två bostadshusen inte kommer att beröra mark inom strandskyddat område. Eftersom någon dispens därmed inte behövs upphävde MÖD underinstansernas beslut att medge dispens och avslog ansökan.

Dom: M 8694-14