Målet gällde en tillbyggnad av ett bostadshus från 30 till 90 kvm och tillbyggnad av en altan från 30 till 90 kvm. Kommunen, Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen ansåg att hemfridszonen skulle utökas på ett sätt så att dispens inte kan ges.

MÖD:

MÖD förklarar att om en tillbyggnad utvidgar hemfridszonen endast obetydligt kan dispens ändå ges. Det måste då beaktas vilken faktisk avhållande effekt den nya byggnaden har med hänsyn till dess karaktär och storlek samt förhållandena i omgivningen (se bl.a. MÖD 2009:35).

Huset var beläget i en klåva avgränsad av branta bergväggar. Med hänsyn till att platsen är topografiskt avskärmad och till att tillbyggnaden kommer att vara låg, bedömer MÖD att tillbyggnaden inte riskerar att mer än obetydligt utöka det område som redan är privatiserat. Den planerade tillbyggnaden kan inte heller i övrigt avhålla allmänheten från att vistas i området i större utsträckning än vad som är fallet idag. Bergväggen utgör en naturlig och skarp avgränsning av tomtplatsen. Sammantaget finner MÖD att det finns särskilda skäl för dispens då området för tillbyggnaden redan är ianspråktaget så att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Dom: m-720-18