Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Ansökan om dispens för förråd

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde dispens för ett förråd. Befintliga byggnader på platsen bildade tidigare en normalstor fritidsfastighet, vilken år 2015 lades samman med omgivande mark till en 17 hektar stor kombinationsfastighet för bostadsändamål och mindre djurhållning.

MÖD:

Byggnaden är placerad utanför den ursprungliga fritidsfastigheten. MÖD konstaterar att platsen är allemansrättsligt tillgänglig och inte kan anses utgöra etablerad hemfridszon. Marken kan alltså inte anses vara ianspråktagen på ett sådant sätt att den saknar betydelse för strandskyddets syften. Det finns därmed inte förutsättningar att ge dispens.

Dom: M 5366-17 (pdf) öppnas i ny flik på Mark- och miljööverdomstolens webbplats (Notera att på Mark- och miljööverdomstolens webbplats har domen blivit felaktigt döpt till M 5633-17, men domens korrekta namn är alltså M 5366-17).