Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddsdispens för altan delvis utanför tomtplats

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för en altan, delvis belägen utanför tidigare beslutad tomtplats.

MÖD:
Mark- och miljööverdomstolen påpekar att enligt praxis får dispens med åberopande av punkt 1 i 7 kap 18 c § MB meddelas endast om hemfridszonen inte utvidgas mer än obetydligt. Den aktuella altanen har delvis placerats utanför tomtplatsavgränsningen. Utgångspunkten är att området utanför tomtplatsen inte har tagits i anspråk som tomt. Genom altanens utformning och placering utvidgas hemfridszonen mer än obetydligt. Det finns därför inte skäl för dispens från strandskyddet.

Dom: M 8685-17 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.