Underinstansen hade gett dispens för en brygga på en obebodd fastighet utifrån en förmodad sedvana i Bohusläns kustområde som innebär att även andra än fastighetsägaren har rätt att utnyttja bryggor som inte ligger i omedelbar anslutning till tomtmark.

MÖD: Även om allemansrätten under vissa förutsättningar kan ge allmänheten tillträde till privata bryggor krävs särskilda skäl för att dispens ska ges för bryggor på oexploaterade och/eller otillgängliga platser. Det saknas särskilda skäl för dispens.

Dispens kunde alltså inte ges.

Rättsfallskommentar (red):

Observera att målet är avgjort enligt de regler som gällde före den 1 juli 2009.

Lagrum: 7 kap. 18 § i sin dåvarande lydelse, jämför nuvarande 7 kap. 18 c § miljöbalken

Referat ur MÖD-serien: MÖD 2006 59