Målet gäller frågan om ett båthus är en sådan anläggning som avses i punkt 3 i 7 kap 18 c § MB, och om dispens kan ges för båthuset.

MÖD:
Ett båthus är en byggnad enligt definition i PBL. Anläggning måste ses som ett vidare begrepp än byggnad och det råder inte något motsatsförhållande mellan begreppen. Punkt 3 i 7 kap 18 c § MB är därför tillämplig i målet. I sakprövningen kommer MÖD fram till att områdets strandskyddsvärden i detta fall inte väger tyngre än sökandens enskilda intresse att ianspråkta platsen.

Rättsfallskommentar (red):
I prop. 2008/09:119, s 105, finns följande kommentar: ”Att det är fråga om anläggningar innebär att tredje punkten inte är tillämplig på t ex en bostadsbyggnad.”

Dom: M 7991-15