Två detaljplaner inom ett LIS-område har upphävts av Mark- och miljödomstolen då utredningen av översvämningsrisk inte visat att planerna inte var förenliga med de allmänna intressena enligt PBL.

MÖD:
Efter att kommunen kompletterat utredningen har Mark- och miljööverdomstolen fastställt kommunens beslut att anta planerna. Planerna strider inte mot någon rättsregel i PBL. Kommunen har således hållit sig inom det handlingsutrymme som PBL ger kommunen.

Rättsfallskommentar (red):
I domskälen finns också en utförlig kommentar angående prövningsramen för överprövningen av detaljplaner

Dom: P 7890-15