Målet gäller upphävande av strandskydd i en detaljplan för bostäder och för flytt av en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

MÖD:
MÖD ifrågasätter, vad gäller den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden, inte kommunens bedömning att det är ett angeläget allmänt intresse att bevara den. Det är dock inte visat att byggnaden måste placeras inom strandskyddsområdet. Det har således inte funnits förutsättningar för att upphäva strandskyddet för det aktuella området.

Dom: P 7052-16