Domar Datum Referatnr Målnr
Särskilt skäl 5

Upphävande av strandskydd i detaljplan för bostäder

, ,
2018-04-17 P 3718-17
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 4, Särskilt skäl 5

Upphävande av strandskydd i detaljplan för bostäder

,
2017-11-22 MÖD 2017:62 P 4676-2017
Särskilt skäl 5

Strandskyddsdispens för transformatorstation och kabeldragning

2017-08-23 M 2667-17
Särskilt skäl 5, Villkor

Strandskyddsdispens för en våtmark för mångfald/andjakt

2017-11-10 M 1711-17
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl 5

Detaljplan för bostäder

,
2016-12-16 P 7052-16
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 5, Undantag från förbuden

Strandskyddsdispens för gärdsgård

2016-06-27 MÖD 2016:10 M 11556-15
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl 5

Dispens för två bostadshus

,
2016-04-06 M 9723-15
Särskilt skäl 5

Dispens för brygga

,
2016-03-31 M 6459-15
Särskilt skäl 5

Dispens för brygga

,
2016-03-31 M 6458-15
Särskilt skäl 5

Dispens för brygga

,
2016-03-31 M 6457-15
Särskilt skäl 5

Dispens för brygga

,
2016-03-31 M 6455-15
Särskilt skäl 5

Dispens för brygga

,
2016-03-31 M 6454-15
Särskilt skäl 5

Upphävande av strandskydd i detaljplan för bostäder

,
2016-02-22 MÖD 2016:13 P 6876-15
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 5

Detaljplan, bostadstomter

2014-03-20 S2012/4132/PBB
Särskilt skäl 5

Detaljplan, villatomter/fritidshustomter

2014-06-05 S2012/152/PBB
Särskilt skäl 1, Särskilt skäl 2, Särskilt skäl 5, Särskilt skäl 6

Dispens för enbostadshus och garage

,
2015-06-01 M 11477-14
Proportionalitetsprincipen, Särskilt skäl 5

Tidsbegränsad dispens för byggbodar och parkeringsplats

2015-06-16 M 1898-15
Särskilt skäl 5

Dispens för anläggande av bollplan

2014-02-18 M 8124-13
Särskilt skäl 5, Villkor

Tillstånd till vilthägn inom strandskyddat område

2013-10-09 M 11649-12
Förbjuden åtgärd, Särskilt skäl 3, Särskilt skäl 5

Skärmvägg vid badplats

2014-11-27 MÖD 2014:45 M 1241-14