Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens för två bostadshus

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Ansökan om dispens för två bostadshus där sökanden åberopar en väg och bebyggelse som avskiljande. Dessutom skulle de nya bostadshusen underlätta en VA-utbyggnad i området.

MÖD:
MÖD finner att vägen är för liten och bebyggelsen har för liten omfattning för att vara avskiljande. För det fall en utbyggnad av VA-nätet skulle anses utgöra ett angeläget allmänt intresse är det vidare endast åtgärder för VA-anläggningen som skulle träffas av bestämmelsen om särskilda skäl i 7 kap. 18c § 1 st 5 p miljöbalken. Byggnationer som ger ett bättre underlag för VA-anläggningen faller aldrig under denna punkt.

Dom: M 9723-15 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.