Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddsdispens för gärdsgård

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Länsstyrelsen har nekat dispens för en gärdsgård för fårbete, och förelagt om att ta bort gärdsgården. Avsikten med fårbetet var att sköta en värdefull natur- och kulturmiljö. Mark- och miljödomstolen ansåg att sökanden inte visat att det angivna intresset är angeläget eller att åtgärden måste företas inom strandskyddsområdet.

MÖD:
MÖD gör bedömningen att gärdsgården är en sådan anordning som avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Utredningen ger inte stöd för att markägaren eller hyresgästen bedriver jord- eller skogsbruk som näring. Gärdgården är därför inte undantagen från kravet på strandskyddsdispens.

Syftet med gärdsgården är att tillgodose angelägna allmänna intressen som naturvård och vård av kulturhistoriska miljöer på den tilltänkta platsen. Eftersom hägnets storlek anpassats till att det råder strandskydd på platsen och gärdsgården utformats med stättor placerade för att underlätta för allmänheten att beträda området anser Mark- och miljööverdomstolen att det finns särskilda skäl att meddela strandskyddsdispens för åtgärden.

Dom: M 11556-15 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.