Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddsdispens för transformatorstation och kabeldragning

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde dispens för en transformatorstation med tillhörande kabelarbeten. Kommunen hade avslagit ansökan, då elanslutning av en enda fastighet inte ansågs kunna tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen hade avslagit överklagandena.

MÖD:

MÖD förklarar att en successiv anslutning av fastigheter till elnätet får anses utgöra en viktig del av samhällsutvecklingen och ge långsiktiga fördelar år samhället. Att den aktuella åtgärden enbart avser ett bostadshus har ingen betydelse vid denna bedömning. Elektrifiering av fastigheten får således anses vara ett angeläget allmänt intresse. Då det också är klarlagt att intresset inte kan tillgodoses utanför området, föreligger särskilda skäl att medge strandskyddsdispens.

Dom: M 2667-17 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.

Liknande domar

Skriv ut artikel

Dela på social media