Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Dispens upphävs för fem uthyrningsstugor

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller en av kommunen given dispens för uppförande av fem uthyrningsstugor om vardera cirka 50 kvadratmeter på en ö i Stockholms skärgård. Kommunen angav särskilt skäl 4, utveckling av verksamhet, och särskilt skäl 5, angeläget allmänt intresse. Kommunens beslut överprövades av länsstyrelsen som efter prövning godkände dispensen med stöd av särskilt skäl 5. Naturskyddsföreningen överklagade till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagan.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att platsen berörs av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kapitlet och av riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärdena enligt 4 kapitlet MB. Särskild restriktivitet bör således iakttas vid dispensprövningen. De konstaterar vidare att området har bedömts ha särskilda värden för strandskyddet i och med att det fått utvidgat strandskydd intill 300 m från strandlinjen. I och med att stugorna avses hyras ut till enskilda personer finns en risk för utvidgning av det privata området kring dem. Av utredningen i ärendet har det framkommit att det allmänna intresset av att uppföra stugorna kan tillgodoses utanför strandskydd på samma ö. MÖD bedömer att med hänsyn till de starka strandskyddsintressena på platsen är det inte oproportionerligt att neka en dispens. MÖD upphäver kommunens dispens.

Mål: M 7759-20 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.