Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddsdispens för en våtmark för mångfald/andjakt

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Målet gällde dispens för en våtmark med syftet mångfald/andjakt. För att säkerställa att våtmarken skulle tillgodose ett angeläget allmänt intresse föreskrev länsstyrelsen villkor som innebar dels att änder fick utfordras i begränsad omfattning och på ett visst minsta avstånd från strandlinjen, dels förbud mot utsättning av änder i våtmarken. Efter överklagande upphävde mark- och miljödomstolen villkoren med motiveringen att frågor om utsättning och utfordring av änder regleras i jaktlagstiftningen.

MÖD:

MÖD konstaterade att regler i jaktlagstiftningen som gäller utsättning mm av änder inte hindrar att villkor om det kan föreskrivas i en strandskyddsdispens. MÖD instämmer i behovet av villkor i detta fall.

Dom: M 1711-17 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.

Liknande domar

Skriv ut artikel

Dela på social media