Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Kallbadhus intill badplats nekas dispens

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Kommunen ger dispens för ett 80 kvadratmeter stort kallbadhus som är tänkt att placeras på pålar över vattnet intill en befintlig kaj. Kallbadhuset ska innehålla bastu, omklädningsrum, toaletter, duschar och uteplatser. Den aktuella platsen ligger i nära anslutning till en badplats. Kommunen åberopade särskilda skälen att det avsåg en anläggning som för sin funktion behövde ligga vid vattnet samt att kallbadhuset skulle utgöra ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Länsstyrelsen överprövade kommunens beslut samtidigt som det överklagades av en förening. Efter handläggning av ärendet upphävde länsstyrelsen kommunens dispens.

Mark- och miljödomstolen konstaterar inledningsvis att det i strandskyddsbestämmelserna anges förbud mot att uppföra ny byggnad, att kallbadhuset är en byggnad och att platsen inte är ianspråktagen utan allemansrättsligt tillgänglig. De kan inte heller finna att det visats att behovet inte kan tillgodoses utanför området, särskilt som det en kort bit från platsen finns ett område med detaljplan där strandskyddet är upphävt. Att detaljplanen för närvarande inte tillåter byggande av kallbadhus ändrar inte bedömningen. MMD konstaterar att det saknas särskilda skäl för dispens och avslår överklagan.

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen börjar med att notera att området där badhuset planeras är allemansrättsligt tillgängligt. De anser vidare att uppförandet av ett kallbadhus inte kan anses tillgodose ett angeläget allmänt intresse som långsiktigt ger fördelar till samhället. MÖD skriver vidare att ”ett kallbadhus av aktuell utformning behöver för sin funktion ligga vid vatten men det är inte nödvändigt att det ligger i vattnet. Vid den nu föreslagna placeringen i vattnet sker en påverkan på såväl djur- och växtliv som den allemansrättsliga tillgången till

vattenområdet. Påverkan är inte obetydlig och kan inte anses vara förenlig med strandskyddets syften. En dispens för den aktuella lokaliseringen med stöd av det särskilda skälet i 7 kap. 18 c första stycket 3 miljöbalken kan därmed inte anses vara förenlig med 7 kap. 26 §.” Överklagandet avslås.

Mål: M 6072-21 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.