Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddsdispens för tält, grillhus, duschhus och ett fiskrensningsbord

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gällde frågan om dispens kan medges i efterhand för redan uppfört tält, grillhus, duschhus och ett fiskrensningsbord inom strandskydd och naturreservat. Platsen är en ö som nyttjats av en båtklubb för medlemmars och andras friluftsliv. Länsstyrelsen har avslagit ansökan om dispens i efterhand och vid vite förelagt båtklubben att inom viss tid ta bort byggnader och anläggningar. MMD har avslagit överklagandet av länsstyrelsens beslut. Båtklubben överklagar till MÖD och yrkar i första hand på att föreläggandet ska ändras så att det inte förenas med vite och i andra hand att tidsramen i föreläggandet ska utökas från tre till åtta månader.

MÖD:

Mark- och miljööverdomstolen gör samma bedömning som underinstanserna men förlänger tidsramen till ungefär fem månader.

Mål: M 11002-19 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.