Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddsdispens för tre enbostadshus

Målnummer: 

Datum: 

Referatnummer: 

Målet gäller ansökan om dispens för att bygga tre enbostadshus i ett läge som skiljs från stranden av en järnväg (Västra stambanan). Området har höga naturvärden i form av ädellövskog med skyddsvärda träd och efterföljare. Länsstyrelsens beslut om utvidgats strandskydd motiveras bl a med att det kring sjön finns ett antal mindre skogsområden med höga naturvärden som behöver säkerställas genom utvidgat strandskydd.

MÖD:
MÖD finner att platsen är väl avskild från området närmast stranden så att punkten 2 i 7 kap 18 c § är tillämplig. Men området har högt skyddsvärde. MÖD påpekar att området är ett sådant mindre skogsområde som ska skyddas enligt beslutet om utvidgat strandskydd. Sökanden har inte visat att uppförandet av tre enbostadshus är förenligt med strandskyddets syfte. Sökandens intresse av att uppföra bostadshusen har inte sådan tyngd att dispens ska beviljas.

Dom: M 6995-16 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.