Strandskyddsdomar.se

Strandskyddsdomar.se drivs av länsstyrelserna och är en samling referat av avgöranden från i första hand MÖD (Mark- och miljööverdomstolen). Här hittar du avgöranden där domstolen tillämpat 7 kapitlet i miljöbalken (lydelse efter 30 juni 2009). Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom bestämmelse i detaljplaner till och med 2019-12-31. Avgöranden där talerätt eller andra processrättsliga frågor behandlats finns inte med i samlingen.

Samlingen är för närvarande uppdaterad till och med 2022-12-31, uppdateringar sker i regel 1 till 2 gånger per år.

Strandskyddsdispens för ett bostadshus

Målnummer: 

Datum: 

Tagg:

Referatnummer: 

Målet gäller ansökan om dispens för ett bostadshus. Mellan platsen sträcker sig en sekundär länsväg vilken är ca 5,5 meter bred och utan markerade mittlinje. Enligt Trafikverkets statistik 2009 var årsmedeltrafiken 1001-2000 bilar per dygn. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h.

MÖD:
MÖD finner att vägen till sin karaktär och omfattning inte har en sådan avskiljande effekt som avses i 7 kap 18 c § första stycket 2 miljöbalken. Domstolen jämför med MÖD 2011:46 som gällde en väg av likartad omfattning men med något lägre trafikintensitet. En ledamot anmälde skiljaktig mening.

Dom: M 1790-16 (pdf) öppnas på Mark- och miljööverdomstolens webbplats.